GENE RAL

Η Cosmos Yachting GmbH (“Cosmos Yachting”) ενεργεί πάντα ως πράκτορας μεταξύ του πελάτη και του Χάρτη (“ο Ιδιοκτήτης”). Για τους πελάτες μας αυτό σημαίνει ότι η σύμβασή σας συνάπτεται πάντα απευθείας με την εταιρεία στο εξωτερικό και όχι με την Cosmos Yachting. Όλες οι εταιρείες ναύλωσης που εκπροσωπούνται από την Cosmos Yachting έχουν την επίσημη κυβερνητική άδεια να ναυλώσουν σκάφη. Έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε συμβάσεις ναύλωσης για όλους τους προϊσταμένους μας και επίσης να λαμβάνουμε πληρωμές για λογαριασμό τους. Όλα τα στοιχεία και άλλες πληροφορίες που δίνονται από εμάς δίνονται με καλή πίστη και με την εξουσία του Ιδιοκτήτη ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Στον χάρτη ενός σκάφους, οι προδιαγραφές και η εικόνα που παρέχονται από εμάς παρέχονται με καλή πίστη και με τη γνώση του Ιδιοκτήτη ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Ιδιοκτήτη. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών ή ως προς τη φυσική ή μηχανική κατάσταση οποιουδήποτε ναυλωμένου σκάφους ή ως προς την αρμοδιότητα των αρχηγών μας ή των εκπροσώπων τους στο εξωτερικό.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΗ;

Υπογράφοντας τη συμφωνία ναύλωσης και αποστέλλοντάς την μαζί με την κατάλληλη κατάθεση στο Cosmos Yachting. Η Συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ιδιοκτήτη θα διαμορφωθεί κατά την αποστολή της γραπτής επιβεβαίωσης της κράτησης. Το υπόλοιπο της τιμής είναι πληρωτέο 6 εβδομάδες πριν από την επιβίβαση, και το άτομο που υπογράφει τη συμφωνία ναύλωσης εγγυάται την πληρωμή για λογαριασμό όλων εκείνων για τους οποίους έχει γίνει η κράτηση και εάν δεν έχει ληφθεί μέχρι τότε, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη ναύλωση. Εάν κάνετε κράτηση λιγότερο από 6 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση, η πλήρης τιμή του ναύλου καταβάλλεται κατά την κράτηση.

C ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ;

Η Cosmos Yachting θα προσπαθεί πάντα να κανονίσει τις αλλαγές που μπορεί να ζητήσετε μετά τη σύναψη της Σύμβασης Χάρτη, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να χρεώσει διοικητικό τέλος. Εάν δεν μπορεί να κανονιστεί εναλλακτική λύση, η αρχική συμφωνία θα ισχύει.

ΤΙΜΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την τιμή οποιουδήποτε ναύλου εάν το κρίνουμε απαραίτητο μέσω διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αν και δεν θα γίνουν αλλαγές εντός 30 ημερών από την αναχώρηση. Μόνο το αυξημένο κόστος που προκαλείται από κυβερνητική δράση θα μετακυλιστεί μετά από αυτήν την ώρα.

CBA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Κυβέρνησης και των Ασφαλίσεων, είναι δυνατή η ναύλωση αυτοπροσώπου υπό την προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος και το πλήρωμα είναι σε θέση να χειριστούν το σκάφος σωστά και με ασφάλεια και να προσκομίσουν είτε άδεια άδειας είτε πιστοποιητικό ικανότητας ή επιστολή από αναγνωρισμένο Yacht Club που πιστοποιεί την επάρκεια τουλάχιστον του πλοιάρχου και μερικές φορές ενός άλλου μέλους του πληρώματος.

OU ΕΥΘΥΝΗ

Δεσμευόμαστε να επιδείξουμε κάθε δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι ο χάρτης που έχετε κάνει κράτηση παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβασή μας, δεχόμαστε την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε εσάς ως αποτέλεσμα της αμέλειας ή της αθέτησης υποχρεώσεων του εαυτού μας ή οποιωνδήποτε ατόμων που απασχολούνται άμεσα από μας. Ωστόσο, η παροχή αυτού του χάρτη περιλαμβάνει ανεξάρτητα μέρη που δεν απασχολούνται ούτε από εμάς ούτε υπό τον άμεσο έλεγχό μας, όπως αεροπορικές εταιρείες, ιδιοκτήτες σκαφών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και πράκτορες διακίνησης. Επιπλέον, ο χάρτης μπορεί δυστυχώς να διαταραχθεί από γεγονότα «ανωτέρας βίας» όπως πυρκαγιά, πλημμύρες ή πολιτικές αναταραχές.

Η συμφωνία συνάπτεται με την αμοιβαία κατανόηση ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης της ταλαιπωρίας ή των διαταραχών που προκαλούνται από τις πράξεις ή τις αθετήσεις των ανεξάρτητων μερών ή από γεγονότα «ανωτέρας βίας», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: (1) Ταξίδια – Ενώ ενδέχεται να κάνουμε κατόπιν αιτήματος του ναυλωτή τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις με τους αερομεταφορείς για τους σκοπούς της ναύλωσής σας, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για λόγους καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσεων, τρένων ή πλοίων ή απώλειας, βλάβη ή ταλαιπωρία, απογοήτευση, ενόχληση και απογοήτευση, ταλαιπωρία που προκύπτει από αυτό, είτε οφείλεται σε βλάβη ενός ενδιαφερόμενου μεταφορέα είτε από λόγους πέραν του ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών ή άλλων βιομηχανικών ενεργειών από οποιοδήποτε προσωπικό ή προσωπικό αναλογισμό ή μη διαθεσιμότητα καυσίμων ή άλλων απαραίτητων προμηθειών.
BA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ερωτήσεις με τα σχεδιαγράμματα της Κυβέρνησης και των Ασφαλίσεων, είναι επιθυμητό να δώσω αυτοπροσώπου το χρόνο που ζητήσαμε οπλοίαρχος και το ζήτημα που θέλει κανείς να κάνω ταδιαφορικά με ταδιαφορικά και διανύσματα και να προσφέραμε την εφαρμογή και να προσφέρουμε την εφαρμογή που έπρεπε να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό περιεχόμενο που θα έπρεπε να κάνω. Όμιλος που δημιουργεί την επάρκεια επιπλέον του πλοιάρχου και διαχρονικά άλλου χρόνου του πληρώματος.

OU ΕΥΘΥΝΗ

Δεσμευόμαστε να επιδείξουμε κάθε χρόνο επιμέλεια για να ζητήσω ο χάρτης που ζητήσαμε ερωτήσεις με τα ερωτήματα, κάθε φορά που ζητάμε, ζητούμενες ερωτήσεις, κάθε φορά που ζητάμε τις ερωτήσεις που προσφέρουμε τις ερωτήσεις που προσφέρουμε την αίτηση για την απόλυση ή της αδιάρθρωσης Σχεδιασμός του αντικειμένου της πληροφορίας για την ουσία μας. απασχολούνται από από μας. Παρόλα αυτά, η πρόσβαση εμφανίσεις του χρώματος, ψάχνω τα ζητήματα που δεν απασχολούμαι από την εμάς απαιτούσε ο έλεγχος μας, κάθε αεροπορικής διάθεσης, ιδιοκτήτες σκαφών, συγκεκριμένες πράκτορες και πράκτορες διακίνησης. Επιπλέον, ο χάρτης διακρίσεις να διαφοραχρήσω απόότοτα «διαμορφώσεις βίας» απαι πυρκαγιά, πλημμύρες ή πολιτικές αναταραχές.

Η διαδικασία συνάπτεται με την αμοιβαία διαθεσιμότητα δεν πρέπει να κάνω τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των ταλαιπωρίας ή των απαιτήσεων που ζητούν από τις πράξεις ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα διάφορα μερών ή από τηνότα «Διαθέσιμο βίας», υλικό των αντικειμένων: (1) Ταξίδια – Εφαρμογή για να κάνουμε αίτηση αιθέρας του προσεχθέμενου λογισμικού με τις εφαρμογές αερομεταφορίες για τις απαιτούμενες λύσεις για ναύλωσής, δεν χρειάζεται να ζητήσουμε και να κάνουμε κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε καθυστέρηση ή ακύρωμα π αίτηση, προσεγγίσεις ή υπηρεσίες ή υλικό, βλάβη και ταλαιπωρία, απογοήτευση, ενόχληση και απογοήτευση, ταλαιπωρία που παραμένουν από τα ερωτήματα, απαιτούν τα ερωτήματα που θέλω να κάνω, κάθε φορά που θέλω να κάνω, μεταφορέα, από κάθε φορά, κάθε φορά, κάθε φορά που εμφανίζουμε τις διαφορές με κάθε διαφορετική εφαρμογή από την άλλη ή με αναλυτική πληροφορία ή μη διαθεσιμότητα καπνίσματος ή υλικού.